1. ?

Zoller
Heywood


1. Qxf7! 1. Rg7! 1... Nxf7 2. Rg8+ Rxg8 3. Nxf7# * [03 A 01]

1. ?

Vecsey
Gyory


1. e6 Qxe6 2. Rde1 Qf6 3. Rxe7 Rxe7 4. Ng6+ * [03 A 02]

1... ?

Larsen
Najdorf

Lugano
1968


1... Rxh3+ 2. gxh3 Qxh3+ 3. Qh2 Nf2# * [03 A 03]

1. ?

Kurajca
Ujtelky

Wijk aan Zee
1969


1. Qh8+ Bxh8 2. Nf8# * [03 A 04]

1. ?

Lechtynsky
Pachman

CSSR
1968


1. Qh7+ Kxh7 2. Ng5+ Kh8 3. Nf7# * [03 A 05]

1. ?

Podzerov
Kuncevic

Corr.
1970


1. Qg8+ Kxg8 2. Ne7+ 2. Nf6+ Kf8 3. Nfxd7+ Ke7 4. Nc6# 2... Kf8 3. N5g6+ hxg6 4. Nxg6# * [01 A 06]

1... ?

Balanel
Pytlakowski


1... Rg6 2. gxh3 2. Rg1? Nxf2# 2. g3 avoids the mate but not the loss vermeidet zwar das Matt aber nicht die Niederlage 2... Bxf1 3. Rxf1 Ned2 4. Nxd2 Nxd2-+ 2... Qg1+ 3. Rxg1 Nxf2# * [03 B 01]

1. ?

Jenei
Horvath

Nyregyhaza
1970


1. Bxf5 gxf5 2. Qxf5+ Kh8 3. Ng6+ Kh7 4. Ne5+ 4. Nf8+ Kh8 5. Qh7+ Nxh7 6. Ng6# 4... Kh8 5. Nf7# * [03 B 02]

1. ?

Nikolac
Ljubojevic

Rovijn
1975


1. Nd6 Be8 2. Qxa4 Bxa4 3. Nf7# * [03 B 03]

1. ?

Atkinson
N.N.

Manchester
1929


1. Rxe6 Qxe6 2. Ng5 2. Rxh7+ 2... Qg6 3. Rxh7+ Qxh7 4. Nf7# * [03 B 04]

1... ?

Rhodes
Formanek

GBR
1969


1... Bh4 2. Qxh4 2. Ng3 Nxh2-+ 2... Qh6 2... Qh5 3. Qxh6 Nf2# * [03 B 05]

1. ?

Ribli
Chandler

Indonesia
1982


1. Rxc6 Rd8 1... Rxc6? 2. Qxd5+ Kh8 (2... Kf8 3. Qf7#) 3. Qd8+ Bf8 4. Qxf8# 2. Rc8 Rxc8 3. Qxd5+ Kh8 4. Nf7+ Kg8 5. Nh6+ Kh8 6. Qg8+ Rxg8 7. Nf7# * [03 C 01]

1. ?

Balogh
Troianescu

Brasso
1947


1. e6! fxe6 2. Ne5 Qe8 3. Ng6+ hxg6 4. Rh3+ Bh4 5. Rxh4# * [03 C 02]

1. ?

Vaccaroni
Mazzochi

Rome
1891


1. Qg4+ Bxg4 2. Rxh6+ gxh6 3. Bf7# * [03 C 03]

1. ?

Denker
Avram

New York
1940


1. f7+ 1. Nxc7 Nf3+ 2. Kh1 Qc6~~ 1... Kxf7 1... Nxf7 2. Nxc7+- 2. Ng5+ Kg8 2... Kg6 3. f4 2... Ke8 3. Bf4 2... Ke7 3. Bf4 2... Kf6 3. f4 Nc6 4. Re6+ 3. Rxe5 Qxe5 4. Qf3! Qf6 5. Qd5+ * [03 C 04]

1. ?

Unzicker
Sarapu

Siegen
1970


1. Nxd6 Rd8 2. Bf4 Nxf4 3. Qxf7+ Kh8 4. Qg8+ Rxg8 5. Nf7# * [03 C 05]

1. ?

Najdorf
N.N.

Simul.
1942


1. Qh5 Bxd5 2. Rxd5 Qxd5 3. Qxf7+ Qxf7 4. Nd7# * [03 C 06]

1... ?

Nykitin+Sakarov
Kasparov


1... Re2 2. Qxe2 2. Ba7 Qf4 3. Nd3 Rxf2 4. Nxf4 Nxf4 5. Bg4 Rxg2 6. Bxf3 Bxf3 7. Nd2 Bd5-+ 2... Qxh2+ 3. Nxh2 Ng3# * [03 D 01]

1. ?

Horvath
Eperjesi

Ungarn
1971


1. Rd7!! Bxd7 2. Qxg7+!! Rxg7 2... Nxg7 3. Nf6+ Kh8 4. Nxf7# 3. Rxg7+ Nxg7 4. Nf6+ Kh8 5. Nxf7# * [03 D 02]

1... ?

Niener
Weissinger

Karlsruhe
1944


1... Qxe3 2. fxe3 Ng3+ 3. Kh2 Nxf1+ 4. Kh1 Ng3+ 5. Kh2 Ne4+ 6. g3 6. Kh1 Nf2# 6... Rf2+ 7. Kh1 Nxg3# The monster finally eats the king das Monster hat sich scliesslich den Koenig gegriffen * [03 D 03]

1. ?

Ubilava
Agzamov

USSR
1983


1. Bxe5+ Nxe5 2. Qxe5+ Bf6 3. gxf6!! Rxe5 4. Rg8+ Rxg8 5. Nf7# * [03 D 04]

1. ?

Najdorf
Pataki

Tata
1953


1. Qg6 hxg6 1... h6 2. Bxh6+- 1... Qe8 2. Qxf5+/- 1... f4 2. Rg4 Qe8 3. Qf5+/- 2. Rh3# * [03 D 05]