1... ?

Gunsberg
Tschigorin

Havanna
1890


1... Rxh4+! 2. gxh4 g3+ 3. Rxg3 Qxf1 * [15 A 01]

1. ?

Malich
Hort

Amsterdam
1971


1. Qxb7! Qxb7 2. Rxe8# * [15 A 02]

1. ?

Stoltz
Sunberg

Stockholm
1942


1. Bd8! Qd7 2. Bxb6 * [15 A 03]

1... ?

Ragozin
Panov

Moskau
1940


1... Qc6! 2. Qxc6 Rxd1+ 3. Kg2 bxc6 * [15 A 04]

1. ?

Kupreicik
Tal

USSR
1970


1. Rh3! * [15 A 05]

1... ?

Szemelyi
Vecsey

Budapest
1959


1... Nb3! 2. axb3 Bxe3+ 3. Qxe3 Qg2# * [15 A 06]

1... ?

Snosko Borowski
Duras

1909


1... Re2! 2. Rxe2 Qxf1# * [15 A 07]

1... ?

Bernstein
Tarrasch

1914


1... Rxf2! 2. Be3 Rxe2 3. Bxd4 c5 4. Kf1 4. Bc3 b4 4... Re4 5. Bf2 Rxe5 * [15 A 08]

1... ?

Timman
Radev

Tbilissi
1971


1... Na2+! 2. Kd1 Nxc3+ 3. bxc3 Qxd2+ 4. Kxd2 Rxe4 * [15 A 09]

1. ?

Eisinger
Rahn

NSZK
1969


1. Rxb7!! Qxe8 1... Qxb7 2. Bh6# 2. Bg7+ Kg8 3. Bc4+ * [15 A 10]

1. ?

Tschigorin
Caro

Becs
1898


1. Rxg7!! Rxg7 2. Qxh5+ Kd8 3. Qh8+ * [15 A 11]

1. ?

Barcza
Fuester

Budapest
1939


1. Qd5+!! Qxd5 2. cxd5+ Kxd5 3. Qxf1 * [15 A 12]

1... ?

Dueckstein
Westerinen

Bamberg
1968


1... Bc5!! 2. Qxd3 cxd3 3. Kf2 d2! 4. Ke2 Bxe3 * [15 A 13]

1... ?

Csom
Korchnoi

Gyula
1965


1... Bxg4!! 2. Bxg4 Nxc4+ 3. Kd3 Nxe3 4. Kxe3 Bxc3 * [15 A 14]

1. ?

Reshevski
Larsen

Palma de Mallorca
1971


1. Ng5! Nxg5 1... Qh4 2. Qxe6+ 2. Qg7# * [15 A 15]

1... ?

E. Kovacs
Gombas

Budapest
1959


1... Rae8! 2. Raa2 Qxh2+! 3. Rxh2 Rxe1+ 4. Kg2 4. Kf2 Rxh2+ 5. Kxe1 Rxa2 4... Rxh2+ 5. Kxh2 Rxc1 * [15 b 01]

1. ?

Marco
Burn

Becs
1898


1. Ng5! Bg6 1... fxg5 2. Bxh7+ Rxh7 3. Rxf8# 2. Ne6 Qe7 3. Nxf8 Qxf8 4. Nxf6+ Qxf6 5. Be6+ * [15 B 02]

1. ?

Najdorf
Kashdan

1947


1. Rxc6! Rac8 2. Rd6! Qf7 3. Nxg7! Red8 3... Qxg7 4. Rd7 4. Nh5 * [15 B 03]

1. ?

Smejkal
Planinc

Jugoslavia
1971


1. Rf5!! Qa1+ 1... gxf5 2. Qxf6 2. Kh2 * [15 B 04]

1... ?

Ujtelky
Liebert

Ungarn
1970


1... Rf2! 2. Qg1 Rb2! 3. Qf1 Qxg2+ 4. Qxg2 Rxb1+ 5. Kh2 Be5+ * [15 B 05]

1. ?

Dobias
Podgorny

Prag
1952


1. Re6!! 1. Bxg6! fxg6 2. Qxg6+ Kh8 3. Re6 1... Re8 1... fxe6 2. Qxg6+ Kh8 3. Qh6+ Kg8 4. Bh7+ Kh8 5. Bf5+ Kg8 6. Bxe6+ Rf7 7. Bxf7# 2. Bxg6 fxg6 3. Qxg6+ Kh8 4. Nf7# Thanks to white's first move, the black rook doesn't protect f7 anymore. Dank des ersten Zuges deckt der Schwarze Turm das Feld f7 nicht mehr * [15 B 06]

1. ?

Barczay
Erdelyi

Ungarn
1975


1. Rg8+!! Kxg8 1... Rxg8 2. Qxc1 2. Qg3+ Kf8 3. Qg7+ Ke8 4. Qg8# * [15 B 07]

1... ?

Suetin
Minics

Berlin
1968


1... Qxc5!! 2. Qxc5 Rxe4+ 3. Qe3 3. Kd2 Bh6+ 4. Kd3 Rd8+ 5. Kc2 Re3+ 6. Kc1 Rc3# 3. Kf1 Bxh3+ 4. Rg2 Rg4 3... Rxe3+ 4. fxe3 e4 * [15 B 08]

1... ?

Vaganian
Murey

USSR
1973


1... Qxh4!! 2. Nxh4 Rg1+ 3. Kc2 Ba4+ 4. Kd2 c3+ 5. Kd3 Bb5+ 6. Kxd4 Bxe2 7. Kxc3 Rg4 * [15 B 09]

1. ?

Sveshnikov
Gorcsakov

USSR
1973


1. Ba3!! b6 1... Bxa3 2. Ng5 2. Ng5! Bxg5 3. Qxf8# * [15 B 10]

1... ?

Donner
Portisch

Skopje
1972


1... Bxf5! 2. Qxf5 Qxc3+ 3. Kf2 Qb2+ 4. Ke3 Rxg2 * [15 B 11]

1... ?

Bivsev
Tolus

Leningrad
1954


1... Qa7!! 2. Qxa7 Bxc3# * [15 B 12]

1... ?

Kosasaszki
Arapovics

Portorosz
1971


1... Rxh3! 2. gxh3 Rxd2! 3. Rxd2 Nxf3+ 4. Kf1 Nxd2+ 5. Ke1 Nf3+ 6. Kd1 Qxc4 7. Qe2 Qd4+ 8. Kc1 Qg1+ 9. Qd1 Qe3+ * [15 B 13]

1... ?

Papler
Sahovics

Jugoslavia
1974


1... Ne5! 2. Qg3 2. Qxb7 Nxd3+ 3. Kf1 O-O-+ 2... Bh4! 3. Qe3 Bxf2+ 4. Qxf2 4. Kxf2 Ng4+ 4... Nxd3+ * [15 C 02]

1. ?

Tal
Dvoretski

Leningrad
1974


1. Bc4!! Bxc4 1... f5 2. exf5 Qxf5 3. Bxe6 Qxe6 4. Rxd7 Qxd7 5. Qf6+ 2. Rxd7 Qxd7 3. Qxf6+ * [15 C 03]

1... ?

Lebegyev
Aljechin

St. Petersburg
1914


1... Rc2! 2. Rxc2 2. Nxd3 Rxc1+ 3. Nxc1 a5! 2... dxc2+ 3. Kxc2 3. Kc1 Rd8! 3... Rc8+ 4. Kb1 a5 * [15 C 04]

1... ?

Bisguier
Bronstein

Budapest
1961


1... Rxe4!! 2. Ngxe4 Nxe4 3. Rxg6 3. Nxe4 Qxa2+ 3... Nxc5 4. Rg2 Ra7 5. a4 Ng6 6. Bc4 Qc8 7. Rf1 Qh3 * [15 C 05]

1. ?

Surahov
Polsak

Ukraine
1952


1. Qe7!! Qc7 1... Rxe7 2. Rf8# 1... Ba4 2. Qxf7+ Kh8 3. Qg7# 2. Qf8+! Rxf8 3. Rxf8# * [15 C 06]

1... ?

Garcia
Sorribas

Gijon
1955


1... Nxd3! 2. Bxd3 2. Ne1 Qxf1+ 3. Bxf1 Nf2# 2... Bxe4+ 3. Bxe4 Qxf1+ * [15 C 07]

1. ?

Pogats
Jenei

Budapest
1959


1. Nh6+! gxh6 2. Bxf6 Qb6 3. Re7!! * [15 C 08]

1... ?

Radulov
Keres

Budapest
1970


1... Qxc5!! 2. Qxg6 2. Bxc5 Nf4+ 2... Qxd6! 2... Qxe3?? 3. Qxg7+! Kxg7 4. Nf5+= 3. Qxd6 Bxd6 4. Rfd1 Rfd8 * [15 C 09]

1. ?

Pillsbury
Lasker

Nuernberg
1896


1. Rxa4!! Bxa4 2. Ndxe6 fxe6 3. Nxe6 Qc8 4. Qxf5 Qc6 5. Bg5 Qxb6+ 6. d4 Qb4 7. Qf7+ Kd7 8. Bxe7 Qxe7 9. Nc5+ Kd8 10. Nxb7+ Kd7 11. e6+ * [15 D 02]

1. ?

Geller
Portisch

Moskau
1967


1. Bg5!! Qd7 1... hxg5 2. Ng6 2. Rad1 Bd6 3. Bxh6! gxh6 3... Nxb3 4. Bxg7 Kxg7 5. Nf5+ 4. Qg6+ Kf8 5. Qf6 Kg8 6. Re3 * [15 D 04]

1. ?

Ribli
Vaganian

Budapest
1973


1. Bxa6!! Nxa4 1... Rxa6 2. Qb5 Ne7 3. Rxc8+! Nexc8 4. Qe8# 2. Bxb7 Nxc3 3. Rxc3 3. Bxa8?? Ne2+ 3. Bxc3? Nxd4 4. Nxd4 Bxd4 5. Bxa8 Rxc3 6. Rxc3 Bxc3=/+ 3... Nxd4 4. Rxc8+ 4. Bxc8?? Ne2+ 4... Rxc8 5. Bxd4 Rc1+ 6. Kh2 Bxd4 7. Nxd4 Ra1 8. b5! * [15 D 05]

1. ?

Karpov
Spasski

Moskau
1973


1. Qg5!! f6 1... Nf6 2. Rxd6 Qxd6 3. Nf5+ 2. Qg4 Kh7 3. Nh4 Nf8 3... Rg8 4. Bxc4 Rg7 (4... Nxc4 5. Rxd7) 5. Rxd6 Qxd6 6. Nhf5 4. Nxg6! Nxg6 5. Qh5+ Kg7 6. Rxd6 * [15 D 06]

1. ?

Portisch
Gheorghiu

Siegen
1970


1. Nxb5! Rxc2 2. Rxc2 Bxb5 3. Rc8+ Rxc8 3... Be8 4. Qxa5 Rxa5 5. a4 4. Qxa5 Bxd3 5. b4! Nd7 6. b5 d5 7. b6 d4 8. b7 Rb8 9. Bf4! e5 10. Qc7 exf4 11. Qxd7 Be5 12. Qd5 * [15 D 07]

1... ?

Bilek
Stein

Kecskemet
1968


1... Rxd4! 2. cxd4 Bb4! 3. Ra3 3. Qxb4 Qxg2# 3... Qxa3! 3... Bxd2?? 4. Rxg3 * [15 D 08]