1... ?

Alapin
Aljechin

St Petersburg
1914


1... Re2! 2. Qxf3 Rh2# * [14 A 01]

1... ?

Nilsson
Pietzsch

1958


1... Ne4 2. Qc2 2. Rfc1 Nd6 2... Bxc4 3. Qxc4 Nd2 * [14 A 02]

1. ?

Kotov
Holmov

USSR
1971


1. Qb5!! Rxc2 1... Rxb5 2. Rxc8+ Kf7 3. Bxa7 2. Bxa7 Rxa2 3. Bc5 h6 4. h4 Kh7 5. h5 * [14 A 03]

1. ?

Szabo
Langeweg

Kecskemet
1964


1. Qg7!! Bxg7 2. Bxc7 Bd4 3. Bxb8 Bxb6 4. Bd6 e3 5. fxe3 Bxe3+ 6. Kg2 b6 7. Kf3 * [14 A 04]

1. ?

Aljechin
Nimzovich

San Remo
1930


1. Ba4! b5 2. Bxb5 Ke8 3. Ba4 Kd8 black protects Rc7. so that b5 achieves nothing here Schwarz deckt den Tc7, so dass b5 nun nichts einbringt 4. h4! black will run out of pawn moves, so his pieces inevitably get into Zugzwang Schwarz werden bald die Bauernzuege ausgehen, Zugzwang. * [14 A 05]

1. ?

Kaak
Uhlmann

Halle
1976


1. Nxf7+ Kg8 1... Bxf7?? 2. Qxb6 2. Nd6 Ree7 3. Nc8 3. Qxe6+!! Rxe6 4. Rc8+ Re8 5. Rxe8# 3... Qd8 4. Nxe7+ * [14 A 06]

1. ?

Korchnoi
Gheorghiu

Bukarest
1968


1. Re7!! Qxe7 2. Qxe7 * [14 A 07]

1. ?

Bronstein
N.N.

USSR
1950


1. Rd8+!! Kxd8 2. Qxe4 * [14 A 08]

1. ?

Janosevics
Sibarevics

Sutomor
1973


1. Rxf6! Qxf6 1... Qxc7 2. Rxf8# 2. Rf1! * [14 A 09]

1. ?

Tarrasch
Blackburne

Manchester
1890


1. Nh6! Qxh3 2. Nxf7+ * [14 A 10]

1. ?

Romanyisin
Poutiainen

Jerevan
1976


1. Qg6!! Bxd5 1... fxg6 2. Nf6# 2. Bxd5 Qe7 3. Rxf7 Rxf7 4. Rf1 * [14 A 11]

1. ?

Gereben
Szigeti

1935


1. Nb5!! Qb6 1... Qxd2 2. Nxa7# 2. Bc7 Qa6 3. Nd6+ * [14 A 12]

1. ?

Prelovszky
Bokor

Budapest
1963


1. Rxb5!! * [14 A 13]

1... ?

Sandor
Tapaszto

Budapest
1954


1... Nxd4!! 1... Nxb4!? 2. Qb3 Bc2 3. Qe3 Bxd1 2. Qxd7 Nxe2# * [14 A 14]

1... ?

Gy Szabo
Karsa

Pecs
1978


1... Bd8 2. Rd7 Rxd4 3. Rxd4 Bb6 * [14 B 01]

1... ?

Pirc
Gilg

Detmold
1967


1... Nbxd5! 2. exd5 Nxd5 3. Nxd5 Qxd5+ 4. Nf3 Bxb2 5. Rab1 Bf6 6. Qb6 Qxa2 7. Qxb7 a5 * [14 B 02]

1. ?

Bloch
Milbers

Siegen
1970


1. Rfd1 Qxf4 2. Rxd8+ Kc7 3. Ne6+ * [14 B 03]

1. ?

Trifunovics
Golombek

Amsterdam
1954


1. g4! g5 1... Qb4 2. Re4! 2. h4! Kg6 3. Be4+! Nxe4 4. h5+ Kh7 5. Rxf7+ * [14 B 04]

1. ?

Sumer
Mueller

1917


1. Nxd4! Bxd1 2. Bb5+ Kf8 3. Ne6+ Kg8 4. Nxd8 * [14 B 05]

1. ?

B. Pytel
Hausner

Corr.
1971


1. Rc5!! 1. Rxe7+? Kf8! 1... Qb7 1... Qxc5 2. Qa8+ 2. Qxb7 Rxb7 3. Rc8# * [14 B 07]

1. ?

Botvinnik
Zuidema

Amsterdam
1966


1. Nxe6!! fxe6 1... Bxe6 2. Rxe6! 2. Rxd5! exd5 3. Bxc8 Nxc8 4. Bxb8 Bxb2 5. Rb1! Bxa3 6. Rb7 c4 7. Be5 Bf8 8. Kf1 Ne7 9. Bd6 Kf7 10. Rxa7 * [14 B 08]

1. ?

Kouatly
Raupp

Berlin
1976


1. Bf8!! Kxf8 1... Rxf8 2. Re7+ 1... Qxb2 2. Bxg7 Qxg7 3. Re7+ 2. Rf1+ Bf5 3. Qxg6 Qxb2 4. Rxf5+ Kg8 5. Qf7+ Kh7 6. Rh5# * [14 B 09]

1. ?

Sauregui
Szapiro

Moskau
1956


1. Rxg6! cxd5 2. Qxd5 Be6 3. Rxg7+ Kxg7 4. Qg5+ Kh7 5. Qh6+ Kg8 6. Bd4 f6 7. Qg6+ Kh8 8. Kd2! * [14 B 10]

1. ?

Griffiths
Evans

Siegen
1970


1. e5! Nxe5 1... dxe5 2. Ne4 2. Nxe5 bxc3 3. Ng4 * [14 B 11]

1. ?

Inkiov
Tukmakov

Bor
1983


1. Nxe6 fxe6 2. Rxe6 O-O 2... Rd8 3. Rae1 Rd7 4. Rxd6! 2... Bc5 3. Bxe7 Bxe7 4. Rae1 Ra7 5. Qg5 3. Bxe7 Bxe7 4. Rxe7 Qb6 5. Rf1 Rf5 6. Qe4 Raf8 7. Qe6+ Qxe6 8. Rxe6 * [14 B 12]

1. ?

Chalupetzky
Exner

Gyoer
1911


1. Qf6! Rg8 2. Bxg7+ Rxg7 3. Bxf7!! Rxf7 3... Qxf7 4. Qd8+ 4. Qh8# * [14 B 13]

1. ?

Tal
Brinck Clausen

Kuba
1966


1. Ra8!! Bxa2 1... Rxa8 2. Qxd5+ 2. Rxd8+ Kf7 3. Qc6 Ne7 4. Qe8+ Ke6 5. Rc8 Qd5 6. Rc3 * [14 C 01]

1... ?

Gromek
Bilek

Krakko
1957


1... Nxd6! 2. Nxd6 Qe2 3. Rd2 Qxd2!! 4. Qxd2 Rxd6 * [14 C 02]

1... ?

Barda
Keres

Moskau
1956


1... Ne5! 2. dxe5 Rxd3 3. exf6 Rxd1! 4. fxe7 Rxe1+ 5. Kf2 Rxe3! 6. Kxe3 Re8 * [14 C 03]

1... ?

Bodnar
Negyesy

Budapest
1957


1... Bxd4+!! 2. Nxd4 2. cxd4 Rxe2+ 3. Kxe2 Nxd4+ 2... Nxd4 3. Bxg4 Qf6+ * [14 C 04]

1... ?

Bellin
Ligterink

Hartley Wintney
1977


1... Rg3!! 2. hxg3 2. Qxc6 Rg1+ 3. Rxg1 fxg1=Q# 2... Be4! 3. Bd5 Rxf1+ 4. Rxf1 Bxd5 * [14 C 05]

1. ?

Padevszki
Whiteley

Nizza
1974


1. Bd5!! c5 1... Rd6 2. Bxd4 Qe7 3. Qxe7 Bxe7 4. Bc5 1... Re4 2. Qxf8+ Kxf8 3. Bxf6 Re2 4. Bd4 2. Bxd4 cxd4 3. Rc7! Re6 4. Bxe6 fxe6 5. Qh5 * [14 C 06]

1. ?

Coggan
Foster

Boston
1937


1. Bxf6! Bxf6 2. Qxh7+!! Kxh7 3. Rh5+ Kg8 4. Ng6 * [14 C 07]

1. ?

Karaszev
Klamen

USSR
1969


1. Re6!! Qd8 2. Rg6!! Rg8 3. Rxf7 Rd1+ 4. Kh2 Qb8+ 5. g3 Rd2+ 6. Kh1 * [14 C 08]

1. ?

Pillsbury
Marco

Paris
1900


1. Qh4 bxc3 2. Nxd7 Qxd7 3. Rxf6 a5 3... Bxf6?? 4. Bxf6 4. Raf1 4. Bxg6! fxg6 5. Rxg6+ Kf7 6. Rf1+ Ke8 7. Rxf8+ Bxf8 8. Qh5!! Qe7 9. Rd6+ Qf7 10. Re6+ Kd7 11. Qxf7+ 4... Ra6 5. Bxg6!! fxg6 6. Rxf8+ Bxf8 7. Rxf8+ Kxf8 8. Qh8+ Kf7 9. Qh7+ 9. Qh7+ Ke6 (9... Ke8 10. Qg8#) (9... Kf8 10. Qxd7) 10. Qxg6# * [14 C 09]

1. ?

Lilienthal
Samkovics

Baku
1951


1. Qg3! Ne8 1... Nxh5 2. Ng6+ 2. Nxg7!! Rxd4 2... Nxg7 3. Ng6+ 3. Nxe8 Kxe8 4. Qg8+ Bf8 5. Nxf7 * [14 C 10]

1. ?

Rajcsevics
Keene

Belgrad
1984


1. Rxh7+! Rxh7 2. Qc7!! Rxh1 3. Qg7# * [14 C 11]

1. ?

Zuckermann
Benko

New York
1968


1. Ra4!! Qd7 1... Re8 2. Rf4! 2. Bxf6! Bxf6 3. Qxf6 Qxa4 4. Nh4! * [14 C 12]

4. ?

Spielmann
Wahle

Becs
1926


4. Rxe7! Qxe7 5. Qf3 Kg7 6. Nce4! dxe4 7. Nxe4 Qe6 8. Bxf6+ Kg8 9. Qf4 * [14 C 13]

1. ?

Zuravljev
Romanov

Kalinin
1952


1. Qg5!! d5 2. Qg7+! Bxg7 3. Bxg7+ Kg8 4. Bf6# * [14 C 14]

1... ?

Corna
Capablanca

Buenos Aires
1914


1... Bh3 2. Ne3 2. gxh3?? Qg5+ 2... Bxg2! 3. Nxg2 Qg5! 4. f3 Nh3+ * [14 D 01]

1... ?

Madan
Gragger

Tel Aviv
1964


1... Rxf2 2. Rxf2 Re8 3. Nb3 3. Bf1 Re2-+ 3... Re1+ 4. Bf1 Bxf2+ 5. Kxf2 Ne4+ 6. Kg1 6. Kxe1 f2# 6... Rxf1+! 7. Kxf1 Bh3+ 8. Kg1 f2+ * [14 D 02]

1... ?

Kaplan
Bronstein

Hastings
1975


1... Be2!! 2. Rf5 2. Bxe2 Qxc3 3. bxc3 Rxe2 4. Rd1 Rd8-+ 2... Bh6 3. Bxe2 Qxc3 4. bxc3 Rxe2 5. Rd5 Rxd2 6. Rxd2 Rd8 7. Rhd1 c4! * [14 D 03]

1... ?

Rellstab
Petrov

Kemeri
1937


1... Bxf4+!! 2. Qxf4 Rg3!! * [14 D 04]

1... ?

Thomas
Yates

London
1914


1... g4!! 2. Qxf4 2. Qxg4 Rxg4 3. hxg4 Qe6 4. a7 Qxc6 5. b5 Qb7 6. Ra6 Ra8 2... Rxh3+ 3. Kg2 Qh5 4. Qf6+ Kg8 * [14 D 05]

1... ?

Martz
Hecht

Malaga
1972


1... Nexf3!! 1... Ndxf3 2. Rxf3 Nxf3 3. Qe2 3. Qxf3 Qxf3+ 4. Kxf3 Ra3 5. Rc1 d4-+ 3... Nh4+ 4. Kh3 Qf3+! * [14 D 06]

1. ?

Smyslov
Liberzon

Moskau
1969


1. Re6! Qc5 2. Rxg6+! fxg6 2... Kxg6 3. Qg3+ Kh7 4. Rf5 Rc6 5. Bc2 Rg6 6. Rxf7++- 3. Rxf8 Qxc3 4. Qf7+ Kh6 5. Qf4+ Kg7 6. Rf7+ Kg8 7. d6! Qxb3 8. Rf8+ * [14 D 07]

1. ?

Charousek
Tschigorin

Budapest
1896


1. Nxb6!! cxb6 2. Qxa6!! * [14 D 08]

1. ?

Sisniega
Acavedo

Mexico
1976


1. Bxg7! Rxg7 2. Qxe6+ Kh8 3. Qxd7!! Rxf3 3... Bxd7 4. Rxf8+ Rg8 5. Rfxg8+ 4. Qd8+ Qg8 5. Qxg8+ Kxg8 6. Rxg7+ Kxg7 7. Nxf3 * [14 D 09]

1. ?

Nimzowich
Tartakower

Karlsbad
1911


1. Nd5!! Rxd5 2. Qxd5+!! Kf8 2... Nxd5 3. Rxe8+ Kg7 4. Bxd5+- 3. Re6!! Kg7 3... Bxe6 4. Qxe6 Bxd2 5. Qxf6+ Kg8 6. Bd5++- 4. Qa8!! 4. Nc4? Nxd5 5. Rxe8 Bd7! 6. Bxd5 Bxe8 7. Rxe8-/+ 4... Rxa8 5. Rxe7+ Qxe7 6. Rxe7+ Kf8 7. Rxh7 * [14 D 10]