1... ?

Levy
Garcia

Siegen
1971


1... Rg2!! Black remains a piece up and despite white's strong pawns the win is no problem for the masters Schwarz behaelt die Mehrfigur und trotz der starken weissen Bauern bereitet der Sieg keine allzugrossen Probleme fuer die Meister * [11 A 01]

1... ?

Conrady
Angos

Moskau
1956


1... Nxd4 2. Nxd4 a5! * [11 A 02]

1. ?

Lejn
Polugaevski

Tbiliszi
1967


1. Bd5+ 1. Rf8+ Rxf8 (1... Bxf8 2. Ne7+ Kf7 3. Nxc8) 2. Ne7+ 1... Rxd5 1... Kh7 2. Nf8+ Bxf8 (2... Rxf8 3. Qxg7#) 3. Bg8# 2. Ne7+ * [11 A 03]

1... ?

Orev
Szpiridonov

Varna
1984


1... Ra2 2. Qc1 Rc2 3. Qe3 gxf4+ 4. Qxf4 Rxg2+ 5. Kf3 Rf2+ * [11 A 04]

1. ?

Huebner
Nunn

Johannesburg
1981


1. Qxf8+ Bxf8 2. Bd4 * [11 A 05]

1... ?

Kurtesch
Flesch

Budapest
1966


1... Rd1+!! 2. Rxd1 Nc2+ 3. Kf2 Qe3# * [11 A 06]

1. ?

Fischer
Benkoe

New York
1965


1. Qe8+!! Rxe8 2. Bd5+ * [11 A 07]

1. ?

Stahlberg
Becker

Buenos Aires
1944


1. Qe1+!! Rxe1 2. g3# * [11 A 08]

1... ?

Ugolcsev
Asjihin

USSR
1976


1... Qe1!! 2. Qxe1 Nf3+ 3. Kh1 Rxh2# * [11 A 09]

1. ?

Botvinnik
Keres

Moskau
1966


1. Rb8! Qxb8 2. Qxh4 Re8 3. Qh7+ Kf8 4. Qh8# * [11 A 10]

1... ?

Ghitescu
Bertholdt

Bukarest
1959


1... Ra5! 2. Qxa5 Qc1+ 3. Ka2 Be6+ 4. Rb3 Qc2+ * [11 A 11]

1. ?

Karaklajics
Nikolics

Jugoslavia
1973


1. Qa5!! Ne8 1... Nxa5 2. Na7# 2. Na7+ Nxa7 3. Rd8# * [11 A 12]

1. ?

Svenn
Kinnmark

Sweden
1970


1. Qf5! Qxf5 2. Nf7# * [11 A 13]

1... ?

Rotlewi
Rubinstein

Lodz
1907


1... Rd2!! 2. Qxd2 2. Bxb7 Rxe2 3. Bg2 Rh3! 4. Bxh3 Rxh2# 2... Bxe4+ 3. Qg2 Rh3 * [11 B 01]

1. ?

Soltis
Maeder

Dresden
1969


1. Rc7! Qxc7 2. Qxf6+ Kg8 3. Rxg6+ hxg6 4. Qxg6+ Kh8 5. Qh6+ Kg8 6. f6 * [11 B 02]

1... ?

Kotkov
Muhin

USSR
1970


1... Ba6! 2. Rb5 Rd2 3. Qc7+ Kh6 * [11 B 03]

1. ?

Pagantintov
Routilin

Athens
1937


1. Qe6!! Nxe6 2. Ng6+ hxg6 2... Kg8 3. Bxe6# 3. Rh3+ Kg8 4. Bxe6+ Kf8 5. Rh8# * [11 B 04]

1. ?

Draga
Mavkeulik

Buenos Aires
1982


1. Rd7! gxh6 1... Qxd7 2. Nxf6+- 2. Rxe7 Bxe7 3. Qxe5+ f6 4. Qxe6 * [11 B 05]

1. ?

Gusztszone
Hajlova

Riga
1980


1. Rd8+! Bf8 1... Rxd8 2. Qxc4 Rd1+ 3. Rf1+- 2. Qxc4 Rxc4 3. Rxa8 * [11 B 06]

1. ?

Menchik
Graf

Rotterdam
1934


1. Rd7!! 1. Qxh5? Qxh2+ 2. Qxh2 Nxh2 3. Nxe6! Nxf1 4. Nxf8 Ne3 5. fxe3 Bxf8+/- 1... Qxd7 2. Qxh5! gxh5 3. Bh7# * [11 B 07]

1. ?

Flesch
A Geller

Leningrad
1962


1. Ba5!! Qxa5 1... Qe7 2. Bb4! Qd8 3. Nxd7 Qxd7 4. Bxf8 2. Nxd7 Qxa3 3. Nxb8 Rxb8 4. d4 Bf8 5. Rc7 * [11 B 08]

1... ?

Dieks
Miles

Teesside
1973


1... Rc1!! 2. Bxf3 2. Rxc1 Nxg3+ 2... Qg1+! 3. Rxg1 Rxg1# * [11 B 09]

1. ?

Negyesy
Szopko

Budapest
1930


1. Bxb5 Rxe2 2. Rxe2! Qxb5 2... Qb7 3. Re8# 3. Ra8+ * [11 B 10]

1. ?

Fuchs
Harel

Budapest
1959


1. Bg8!! Ng4 1... Rxg8 2. Qxf6+!! 1... Kxg8 2. Nf7+ Kxf7 3. Qg7# 2. Qg6 Nf6 3. Nxh7 * [11 B 12]

1... ?

Bilek
Honfi

Budapest
1957


1... Qf2! 2. a8=Q Ke2+ 3. Kh2 Qdg1+ 4. Kh3 Qh1+! 5. Qxh1 5. Kg4 Qhxg2+ 5... Qg3# * [11 B 13]

1... ?

Kluger
Bronstein

Budapest
1961


1... Rxc2! 2. Qxc2 Qxd5 3. Rf2 Bc6 4. Kf1 Re8 5. Nd4 5. Qc1 Qh1+ 6. Ng1 Bb5+ 5... Qh1+ 6. Ke2 Bxd4 * [11 C 01]

1. ?

Karsa
L Portisch

Budapest
1977


1. Ra2!! Rb4+ 1... Rg7 2. Qe7+ Kg8 3. Qe8+ 1... Rbb2 2. Qh6+ Kg8 3. Re8# 1... Rxa2? 2. Qh6+ Kg8 3. Rg1+ 2. Kd3! c4+ 3. Ke4 Rxa2 4. Kxf4 Rg2 5. Qh6+ Rg7 6. Qxd6+ Kg8 7. Re8# * [11 C 02]

1. ?

Dely
Farago

Magyarorszag
1968


1. Bb2! Qxb2 2. dxe6 Ne5 3. Nf5+ Kf6 4. Qh4+ Kg6 5. Ne7+ Kg7 6. Qf6+ Kf8 7. Ng6+ * [11 C 03]

1. ?

Dueckstein
Pachman

Varna
1962


1. Ba4!! Qxa4 2. Qxe6+ Kd8 2... Kf8 3. Rxf6+ gxf6 4. Qxf6+ Kg8 5. Qg5+ Kf7 6. Rf1+ 3. Qd6+ Kc8 4. Rf5! * [11 C 04]

1. ?

Sapi
Viragh

Budapest
1971


1. Ba4! Qf8 1... Qxa4? 2. Qxf7 2. Bd7! dxe4 3. Be6! exf3 4. Rf2 g6 5. fxg6 Nxg6 6. Rxg6 Rxg6 7. Qxg6 Rg7 8. Qxh6 Qe8 9. Qh3 * [11 C 05]

1. ?

Tyroler
Erdelyi

Temesvar
1937


1. Ne6!! fxe6 2. fxe6 Rxd3 3. e7! Rxe3 3... Qxe7 4. Qxh6+ Bxh6 5. Rhxh6# 4. exf8=N+ Rxf8 5. Qxh6+ Bxh6 6. Rhxh6# * [11 C 06]

1... ?

Hajtun
Fabian

Budapest
1953


1... Bd4+!! 2. Rxd4 Rxg2+ 3. Kxg2 Rh2+ * [11 C 07]

1. ?

Barczay
Bokor

Budapest
1965


1. Rd8!! Rxa3+ 1... Rxd8 2. Bxe6+ Kf8 3. fxg7+ Ke7 4. Bxc4+- 2. Kb1! Nxb2 3. Bxe6+! 3. Rxe8+!? Kf7 4. fxg7 Kxg7 5. Kxb2+- 3... Kf8 4. Rxe8+ Kxe8 5. fxg7 * [11 C 08]

1... ?

Gurgenidze
Stejn

USSR
1971


1... Ra1!! 2. Rxa1 2. b7 Be3+ 3. Kf1 Bxc6+ 4. Ke2 Rxe1+ 5. Kxe1 Bxb7-+ 2... Be3+ 3. Kf1 Bxc6+ 4. Ke1 Bxc5 5. Rc1 Bf2+ 6. Kd2 Bd5 7. gxh4 Bxb6 * [11 C 09]

1... ?

Wade
Dueckstein

Svajc
1971


1... Qc7+!! 2. Qxc7 2. Kg2 Qxc4 3. Rxe8+ Kh7 4. a8=Q Qc2+-+ 2... Rxe2+ 3. Kg3 Rd3+ 4. Kf4 g5+ 5. Kf5 Rf3+ 6. Qf4 Rxf4# * [11 C 10]

1. ?

Micta
Navarovszky

Reggio Emilia
1968


1. Rxa4! Bxa4 2. Rxf7+ Kh8 2... Rxf7 3. Ne6+ 3. Rxh7+ Kxh7 4. g6+ Kxg6 5. Be4+ * [11 C 12]

1... ?

Martins
Dueball

NSZK
1971


1... Qb6!! 2. Qxb6 2. Rae1 Qxb2 2. Rf3 Qxd4 3. Nxd4 Bxe4 2... Bxe4 3. Ng3 R2xg3+ 4. Rf3 Bxf3# * [11 C 13]

1. ?

Kaplin
Lavrentyev

USSR
1976


1. Bd4!! Bxd4+ 1... dxc2 2. Rh8+ Kxh8 3. Qc8+ Kh7 4. Qg8# 2. Kh1 dxc2 3. Rh8+ Kxh8 4. Qc8+ Be8 5. Qxe8+ Kh7 6. Bg8+ Kh8 7. Bf7+ Kh7 8. Qg8# * [11 D 01]

1... ?

Geller
Euwe

Neuhausen
1953


1... Rh8!! 2. Qxh8 Rc2 3. Rc1 Rxg2+! 4. Kf1 Qb3 5. Ke1 Qf3 * [11 D 02]

1. ?

Szmirnov
Rotstejn

USSR
1976


1. Nb6!! Nxb6 2. Rc7!! Qxc7 2... h5 3. Qh3 2... Qe8 3. Qxe6+ Kh8 4. Rxe7 Qxe7 5. Bb2+ Qg7 6. Nf7+ Kg8 7. Nh6+ Kh8 8. Qg8# 3. Qxe6+ Kg7 3... Kh8 4. Bb2+ Bg7 5. Nf7+ Kg8 6. Nh6+ Kh8 7. Qg8+ Rxg8 8. Nf7# 4. Bb2+ Kh6 5. Qh3+ Kxg5 6. f4# * [11 D 03]

1. ?

Botvinnik
Capablanca

Rotterdam
1938


1. Ba3!! Qxa3 2. Nh5+! gxh5 3. Qg5+ Kf8 4. Qxf6+ Kg8 5. e7 Qc1+ 6. Kf2 Qc2+ 7. Kg3 Qd3+ 8. Kh4 Qe4+ 9. Kxh5 Qe2+ 10. Kh4 Qe4+ 11. g4 Qe1+ 12. Kh5 Botvinnik had to calculate this whole variation to foresee that black has no perpetual check!!! Man bedenke dass Botvinnik diese ganze Variante durchrechnen musste um zu erkennen dass Schwarz kein Dauerschach hatte !!! * [11 D 04]

1... ?

Csom
Flesch

Szombathely
1966


1... Bxf1!! 2. Qh5+ g6 3. Nxg6 Be2!! 4. f3 Nxg3 5. Qg5 Qxg5 6. hxg5 hxg6 * [11 D 05]

1... ?

Spiridonov
Tal

Tbiliszi
1970


1... b5!! 1... Rxf3 2. gxf3 Qxf3 3. Qh4!+/- 2. Qxb5 2. Qe4 b4 3. Nb5 Nf5 4. Qg4 Rb8 5. a4 bxa3 6. Nxa3 Qxg4 7. hxg4 Nd4 8. Rf2 Rc7 9. Na2 Rb3 10. Kh1 Be3 11. Rff1 Rxb2 2... Rxf3!! 3. gxf3 Qxf3 4. Nd3 Qg3+ 5. Kh1 Qxh3+ 6. Kg1 e4 7. Nxe4 Rf1+ 8. Rxf1 Qxf1+ 9. Kh2 Qxe2+ 10. Nef2 Bf4+ * [11 D 06]

1. ?

Botvinnik
Smyslov

WCh
1954


1. f7+! Rxf7 2. Qd8+ Kh7 2... Rf8 3. Bxd5+ 3. Bxd5 Nf2+ 4. Kg2 Qf6 4... Qc2 5. Qh4+ 5. Qxf6 Rxf6 6. Kxf2 Rxf5+ 7. Bf3 Rf4 8. Rg4 * [11 D 07]

1... ?

Reggio
Mieses

Monte Carlo
1902


1... Rg3!! 2. Qxg3 Bh4!! 3. Bxa6 3. Qxh4 Qe3+ 4. Be2 Qxe2# 3... Bxg3+ 4. hxg3 Qxa6 * [11 D 08]

1. ?

Aljechin
Maroczy

Bled
1931


1. b4!! Qxb4 1... Rxb4 2. Qh5 e5 3. f6+ Kd8 4. Qxh6 Rxd3 5. Qf8 Rd7 6. Rc5 Qxa4 7. Rxe5 2. Qe5! Nd7 3. Qh8! Rxd3 3... Qb6 4. a5 Qxa5 5. Rc8 4. f6+ Kd8 4... Nxf6 5. Qxf6+ Kd7 6. Nf8# 5. Qxe8+ Kxe8 6. Rc8# * [11 D 09]

1. ?

Chajes
Perlis

Karlsbad
1911


1. a8=Q!! Rxa8 2. Rxh6!! Rae8 2... gxh6? 3. Be6+ Kh8 4. Ng6# 3. Qb3+ Rf7 4. Re6 Rxe6 5. Bxe6 dxe2 6. Bxf7+ Kh8 7. Qb8+ Kh7 8. Qg8+ Kh6 9. Nf5+ Kg5 10. Nxd4 e1=Q 11. Qxg7# * [11 D 10]

1. ?

Rabinowitsch
Leonhardt

Karlsbad
1911


1. Rxc8!! Rxc8 2. Qxh5+ Kg8 2... Rh7 3. Re8+ Rxe8 4. Qxe8+ Qf8 5. Qxc6 fxg5 6. Qxd5+/- 3. Re8+ Rxe8 4. Qxe8+ Kh7 5. Ne4! Ng3+ 5... dxe4 6. Qh5+ Nh6 7. Qxh6# 6. Nxg3 * [11 D 11]