1. ?

Honfi
Sebestyen

Dunaujvaros
1952


1. Qf6+- * [01 A 01]

1... ?

Padevski
Ginstolisi

Reggio Emilia
1962


1... Qc3 2. Qb1 Qf3-+ * [01 A 02]

1... ?

Bogdanovic
Kotov

Sarajevo
1966


1... Qf4 2. Qc2 Rxb1+ 3. Qxb1 Qxf6 * [01 A 03]

1... ?

Efimov
Bronstein

1942


1... Bxd4+ 2. Qxd4 Ne2+ 3. Kf1 3. Nxe2 Qe1# 3... Nxd4 * [01 A 04]

1. ?

Dementyev
Karpov

Riga
1971


1. Qd5+- * [01 A 05]

1. ?

Minic
Honfi

Vrnjacka Banja
1966


1. Qa7+- Qc8?! 2. Qxa8 Rf8 3. Qxc8 * [01 A 06]

1... ?

Fuester
Balogh

Budapest
1945


1... Qb2-+ * [01 A 07]

1... ?

Palme
Niedermayer

Austria
1971


1... Qxg1+ 2. Kxg1 2. Nxg1 Nf2# 2... Rc1+ 3. Rd1 Rxd1+ 4. Qe1 Rxe1# * [01 A 08]

1... ?

Bernstein
Capablanca

Moskau
1914


1... Qb2 2. Rc8?! would be a nice counter back rank joke, which does not help however 2... Qb1+ 3. Qf1 Qxf1+ 4. Kxf1 Rxc8-+ * [01 A 09]

1. ?

Takacs
Pallin

1932


1. Re4!? Rxe4 2. Qxg5 Old annotations ended here with +-. In modern Fritz-times however you see that black forces a draw.... using white's back rank!? Nachdem das Beispiel schon als 1 - 0 gespeichert war, zeigte Fritz ueberraschend Remis an, Weiss leidet an einer... Grundlinienschwaeche 2... Re1+ 3. Bf1 Ne3 4. h3 Rxf1+ 5. Kh2 Rf2+ 6. Kh1 Rf1+= * [01 A 10]

1... ?

Ismeretlen ellenfelek
Black

Jugoslavia
1949


1... Rc5 * [01 A 11]

1. ?

Capablanca
Grommer

New York
1913


1. Qf7 Qc8 1... Rg8 2. Re1 Qg5 3. d7+- followed by Qxg8 2. Qxf8+ Qxf8 3. d7+- followed by Re8 * [01 B 01]

1... ?

Maric
Gligoric

Belgrad
1962


1... Rb3 2. Qd1?! doesn't help 2... Rxb1 3. Qxb1 Qxf5-+ Yes, this R was attacked too. * [01 B 02]

1. ?

Aljechin
Molina

Buenos Aires
1926


1. Qxa7 1. Rxd7?! is not enough 1... Rxd7!-/+ (1... Nxa4? 2. Rxd8+ Bf8 3. Ne5) 1... Rxa7 1... Rxd2 2. Rxd2 Rxd2 3. Nxd2+/- white will exploit his aP 1... Nxd1 2. Rxd7 Nxe3 3. fxe3 Rxd7 4. Qxd7 Bf8 5. Ne5 1... Bd6 2. Qxd7! Rxd7 3. Rxb2 Rd8 (3... Qf6 4. Rbd2) 4. Rbd2 Qf6 5. Bg5+- 2. Rxd8+ Bf8 3. Bxc5 h6 4. Rxf8+ Kh7 5. Rdd8 Qb1+ 6. Kh2 Rb7 7. Nh4! * [01 B 03]

1... ?

Najdorf
Nunn

Anglia
1983


1... Nf4 2. Qa1 Re2 2... Ne2 3. Qf1 Qe4+ 4. Rf3 Rf7 3. Qg1 Nd3 4. Rxe2 4. Qxg4 Re1+ 5. Rf1 (5. Qg1 Nxf2#) 5... Rxf1+ 6. Qg1 Nf2# 4... Qf3+ 5. Rg2 5. Qg2 hxg2+ 6. Rxg2 Qf1+ 7. Rg1 Nf2# 5... Nf4 6. Qf2 hxg2+ 7. Qxg2 7. Kg1 Nh3# 7... Qxg2# * [01 B 04]

1... ?

Glavina
Cserna

Budapest
1956


1... Qxf2+ 2. Rxf2 Re1+ 3. Rf1 Bh2+ 4. Kh1 Rxf1# * [01 B 05]

1... ?

Robatsch
Bely

Palanka
1956


1... Bxb3 2. Qxb3 2. Nd7?! Qb5-+ 2... Qxe5 * [01 B 06]

1... ?

Lokvenc
Benko

Bad Gastein
1948


1... Qxd1+ 1... Nd3 2. Bxe6 Nf2+ 3. Kg1 Qxd1+ 4. Qxd1 Nxd1 2. Qxd1 Nd3 3. Bxe6 Nf2+ 4. Kg1 Nxd1 * [01 B 07]

1. ?

Barcza
Z. Kovach

Budapest
1939


1. Ra8 exd3? 2. Qxf8+ Qxf8 3. Rxf8# * [01 B 08]

1. ?

Lippschuetz
Schalopp

London
1886


1. Qc4 Rxc4 1... Qe6 2. Qxe6 Rxe8 3. Qg8# 2. Rxf8# * [01 B 09]

1... ?

Cserepkov
Szonov

USSR
1968


1... Rxd4!! A huge blowt, just in the middle of white's position 2. Qxd4 2. Qc3 Rd1+ 3. Re1 Rxe1+ 4. Qxe1 Rxe5-/+ 2. Qe1 Rxa4 3. Rxa4 Rxe5 2... Qc1+-+ * [01 B 10]

1. ?

Krause
N.N.

1933


1. Qe7+ 1. Be7+ is another way to mate in 4, but not as beautiful 1... Rxe7 2. Rd8+ Re8 3. Rxe8+ Kxe8 4. Rg8# 1... Rxe7 2. Rd8+ Re8 3. Rg8+ Kxg8 4. Rxe8# * [01 B 11]

1. ?

Filip
Urbanek

CSSR
1954


1. Qxe8 Qxe8 2. Bxf7+ Kf8 2... Qxf7 3. Rxc8+ Qf8 4. d7+- 3. Bxe8 Kxe8 4. Rxc8++- * [01 B 12]

1. ?

Mengarini
Bylard

Milwaukee
1953


1. Bxc6+ bxc6 2. Nxc6 Rxd1+ 3. Rxd1 wining the Q 3... Qc5?! 4. Rd8# * [01 B 13]

1. ?

Petrosjan
Unzicker

Goteborg
1955


1. Qf3 Rc6 1... Bg2!? 2. Qxb7 Bxb7 3. Bxc8+/- 2. Nxf7 Bh3 3. Nd6+ Bxe6 4. Nxb7 Bd5 5. Qh3 threatening Rxc6 followed by Qc8+ 5... Rxc1+[] 6. Bxc1 Bxb7 7. Qe6+ Kh8[] 7... Kf8 8. a4+- Ba3# 8. Qxb6+- * [01 C 01]

1... ?

Johansson
Metzing

Berlin
1973


1... Qxb1+ 1... Qxa3 2. Bxb8= is not enough 2. Nxb1 Ba6-+ * [01 C 02]

1... ?

Reshevski
Fischer

Palma de Mallorca
1970


1... Qf4 2. Qb5 2. Kg1? Qd4+ 3. Kh1 Qf2 4. Qb5 Re1 * [01 C 03]

1... ?

Kavalek
Portisch

1967


1... Qd2 2. Nxh6+ 2. Rf1 gxf5 3. Qg3+ Qg5-+ 2... Kf8 3. Rf1 Re1-+ * [01 C 04]

1... ?

Netto
Abente

Paraguay
1983


1... Re1+ 2. Kg2 Rg1+!! 3. Kxg1 Qe1+ 4. Kg2 Qf1+!! 5. Kxf1 Bh3+ 6. Kg1 Re1# * [01 C 05]

1... ?

Sznapik
Gaprindashvili

Sandomierz
1976


1... Qxc1+ 2. Qxc1 Bxb2-+ * [01 C 06]

1. ?

Portisch
Matanovic

Skopje
1968


1. Nb5 Qe7 2. Bd2 White has saved his extra piece. * [01 C 07]

1. ?

Aljechin
Koehnlein

Duesseldorf
1908


1. Nxe5 Qxg5 2. Bc4+ Kh8 3. Qxd6! 3. Nf7+?! Rxf7 4. Bxf7 (4. Qxd6 Bd7+/-) 4... Bd7+- 3... cxd6 4. Nf7+ Kg8 5. Nxg5++- * [01 C 08]

1. ?

Gheorghiu
Kinmark

1961


1. Rxd6! Qxd6 1... Bxf5 2. Rxh6+ gxh6 3. Qxf5 f6 4. Ng6+ Kg7 5. Ne7+- 2. Nxf7+ Rxf7 3. Re8+ Rf8 4. Qd2!! Qxh6 * [01 C 09]

1. ?

Honfi
Lengyel

Budapest
1961


1. Nc6 bxc6 1... Bxe3+ 2. Kh1 Qg8 3. Qxg8+ Kxg8 4. Ne7+ Kh8 5. Rf8# 1... Qg8 2. Qxg8+ Kxg8 3. Bxc5+- 2. Bxc5 h6 2... Bd7 3. Bd4 Qg8 4. Qxd7+- 3. Qg6 Bb7 4. Rf8+ Qxf8 5. Bxf8 Rxf8 6. Qxe6+- * [01 C 10]

1. ?

Ivkov
Eliskases

Muenchen
1958


1. Qd2 Qf8 1... Rc8 2. Bxc8+- 1... Qa8 2. Qa5! Rc8 3. Bxc8 Qxc8 4. Qc7! 2. Qe1 Bc8 3. b6!+- 3. Re8 Bxh3 4. Rxf8+ Kxf8 3... Rc6 3... Rb7 4. Bxc8+- 4. Re8 Bxh3 5. Qe7! * [01 C 11]

1. ?

Willaert
O'Kelly

Bruxelles
1952


1. Qf7 Ne6 1... Qh6 2. Rd8+- 2. Rd8 Qc1+ 3. Kh2 Qc7+ 4. Qxc7 Nxc7 5. Rxf8# * [01 C 12]

1... ?

Schmidt
Abramovic

Nis
1983


1... Nd1!! 2. Bxd1 2. Qb3 Qxc3 3. Qxf7+ Kh8-+ the black Q does a good job in preventing further checks 2... Qxc3!-+ * [01 C 13]

1... ?

Szabadi
Barcza

Kecskemet
1945


1... dxe2 2. Rxd8 Rexd8 3. Qa4 3. Re1 Bxc3 4. bxc3 Rd1-+ 3. Qb3 Bxc3 4. bxc3 Rb8 5. Qa4 Rb1-+ 3... Bxc3 4. bxc3 Rd1+ 4... Rb8 threatening Rb1 followed by e1Q 5. f3 Rd1+ (5... Rb1?? 6. Rxb1 Bxb1 7. Kf2+-) 6. Rxd1 exd1=Q+ 7. Qxd1 Rb1-+ 5. Rxd1 exd1=Q+ 6. Qxd1 Rb8-/+ * [01 D 01]

1. ?

Geller
Smyslov

Moscow
1965


1. fxg6 Qxg6 1... Rxf4 2. gxh7# 2. Bxe4 Bxe4 2... Rxe4 3. Qb8++- 3. Qxf7+ Qxf7 4. Rxf7+- * [01 D 02]

1... ?

Wickman
Jovcsics

1955


1... Ra8 2. Bd1 2. Bd2 Ra1+ 3. Be1 Qxe4-+ 2... f6 2... Ra1?? 3. Re8+ Bf8 4. Rxf8+ Kxf8 5. Qh8# 3. Be3 Ra1 4. Kf1 Rxd1+ 5. Ke2 Nxb2-+ * [01 D 03]

1... ?

Olafsson
Gipslis

Reykjavik
1957


1... Rxa3 2. Rxa3 2. Rc1 Nxc3 3. R6xc3 Rxc3 4. Qxc3 Qxc3 5. Rxc3 Ra1+ 6. Bg1 Bd5=/+ 2... Rxa3 3. Qxa3 3. Nxd5 Bxd5 4. Rc8+ Kh7 5. Qc2 Qxc2 6. Rxc2 Ra1+ 7. Bg1=/+ 3... Qf1+ 4. Bg1 Ne3 5. Qb2 Bh3 6. gxh3 Qxf3+ 7. Qg2 Qxg2# * [01 D 04]

1... ?

Huebner
Segal

Dresden
1969


1... Ng3!! 1... Rxc1 2. Rxc1 Qxb2 (2... Ng3? 3. Rc2!+-) 3. Qxb2 Bxb2 4. Nc3 Bxa1 5. Rxa1+/- 2. hxg3 Rxc1 3. Rxc1 Qxf2+ 4. Kh1 4. Kh2 Be5-+ 4... Qe3!-+ attacking c1 and threatening Qh6+ 5. Nc3?! Qh6+ 6. Kg1 Bd4# * [01 D 05]

1... ?

Radulescu
Troianescu

Bukarest
1956


1... Qxe3! 1... Qxd3! is the same 2. Qxe3 Rxd3 3. Qxd3 Rxc1+ 4. Bf1 Bh3-+ 5. Qd5+?! a desperate try 5... Kf8 6. Qa8+ Kf7 7. Qd5+ Kg6 8. f5+ Kh5-+ * [01 D 06]

1... ?

Mihaljcsisin
Kasparov

USSR
1981


1... Qxc8!! 2. Qxc8 Bd2! 3. h3 h6 4. Qc6 Bxc1 5. Qxc1 Rxf2 6. Qc5 a6 7. Qb6 Rf6-/+ * [01 D 07]

1. ?

Aljechin
Marshall

New York
1927


1. Qf4! dxc3 2. Qf7+ Kh8 3. bxc3 Qg8 4. Qe7 h6 5. Bh5! a5 6. e6 g6 7. exd7 Bxd7 8. Rf7 * [01 D 08]

1. ?

Pilnik
Najdorf

Mar del Plata
1942


1. Qg3 Bg4[] 2. Rxd6 2. Qxd6+ Qxd6 3. Rxd6 Rc8 when the position is at best unclear, if not worse for white 2... Nd3! protecting f4 2... Qxc4? now black is overwhelmed on the dark squares 3. Qf4 Ke8?! 4. Qh6+- 3. Bxd3 Qc1+ 4. Bf1 Rc8 5. h3 Qxf1+ black shows some imagination, but this doesn't change the outcome of the game 6. Kh2 Qc1 7. hxg4 hxg4 8. Qxg4 Qh6+ 9. Kg3 Rc3+ 10. f3+- * [01 D 09]

1. ?

Csehover
Mazel

Leningrad
1934


1. Qe7! Qa5! temporarily protecting anything 2. a3 Nc2 2... Nd5 3. Bxd5 Bxd5 4. Qe5 Rd8 5. Ne3+- 2... Qxa3 3. Rd8+- 2... Nc6 3. Qxb7+/- 3. b4!+- the Q can no longer protect d8, so Rd8 is coming * [01 D 10]

1. ?

Vidmar
Euwe

Karlsbad
1929


1. Re8+ Bf8 1... Kh7 2. Qd3+ f5 3. Qxc2 Qf3+ 4. Kg1 Qg3+ 5. Qg2+- 2. Rxf8+ Kxf8 2... Kh7 3. Rxf7++- 3. Nf5+ Kg8 4. Qf8+ Kxf8 5. Rd8# * [01 D 11]

1. ?

Sampouw
Silalahi

Indonesia
1971


1. Qxe8 Qxh5 2. Ne7+ Nxe7 3. Qxf8+ Kxf8 4. Rd8# * [01 D 12]

1. ?

Information
Black


* [Claude Kaber]